VOP - Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu, gabonga.cz)

 

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatel internetové stránky (e-shopu) je Gabonga, s.r.o., se sídlem Dubová 5507/14B, 90027 Bernolákovo.
 2. Prodávajícím je Gabonga, s.r.o., se sídlem Dubová 5507/14B, 90027 Bernolákovo.
 3. Dodávatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.gabonga.cz je společnost Gabonga, s.r.o., se sídlem Kazanská 11299/46, 821 06 Bratislava.
 4. Kupujícim je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje tovar pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zamestnání či povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěn v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávaní zboží nebo služeb
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávaní v e-shopu výberem zboží nebo služeb kupujúcím vrátaně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupujíci plně uznáva elektronickou komunikaci především prostředníctvím e-shopu, e-mailové komunikace jako i telefonické komunikace.

 

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné vrátaně 20 % DPH.
 2. Předávající je vázaný cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě vykonání nákupu.

 

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výberem zboží nebo služeb kupujícím vrátaně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vybavení objednávky je potřeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupujíci zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a teda objednávka se stáva pro spotřebitele záväzní.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupná smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplnit jen na základě vzájomné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis neustanovuje jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží v smysle ods. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázan k zaplacení kupné ceny objednaného zboží.

 

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit nasledovními spůsobmi:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při převzetí zboží)
  2. platba prostředníctvím platobní brány
  3. platbu na základě dárkového poukazu..
 2. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžných prosředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžných prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
 3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsú uvedeny v čl. VI těchto všeobecních obchodních podmínek.
 4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
  1. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
  2. slevu za opakovaný nákup,
  3. slevu na základě jednorazového slevového kupónu,
 5. Poskytované slevy není možné kumulovat.
 6. Prodávající a kupující se dohodli za zasílání faktury v elektronické formě. Elektronicky pořizovány faktury budou kupujícímu zasílány ve standardním formátu PDF a jsou prodávajícím a kupujícím považovány za plnohodnotné faktury, které jsou náhradou faktury v papírové formě. Zákazník uděluje prodávajícímu souhlas k zasílání faktur v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 písm. b) zákona o DPH v platném znění, a to formou zasílání faktury elektronickou poštou v elektronické formě, (dále jen "elektronická faktura"). Prodávající zašle zákazníkovi elektronickou fakturu v čase mezi vytvořením objednávky a dodáním zboží.

 

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinný do 30 dnů od vzniku kupné smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud sa nedohodli jinak, nebo pokud při zboží nebyla uvedena dlhší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedovaný podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme kupujícího o možnostech částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílán návod (pokud si to charakter zboží vyžaduje) jakož i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostředníctvím:
  1. Kurýra

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 • Při platbě předem prostřednictvím platební brány si za dopravní účtujeme:

u dopravy kurýrem s doručením do 3 pracovních dnů v ČR po expedici z našeho skladu – 150 Kč

 

 • Při platbě na dobírku / v hotovosti (platíte při převzetí kurýrovi):

při dopravě kurýrem s doručením do 3 pracovních dnů v ČR po expedici z našeho skladu – 170 Kč

 

 • Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeným) postupu při zasílání zboží anebo služeb jako i cen za tyto služby.

 

 • Prodávající může zaslát zboží které je okamžitě dostupné kupujícímu a zvyšnou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůte, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovní, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo prochází z prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení plné ceny za předmět kupné smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentu úplního zaplacení předmětu kúpní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kúpní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku při zboží, které je vyráběné na zákazku, podle specifických požadavek spotřebitele anebo speciálně pro jedného spotřebitele.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji tovaru anebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo převázkových prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a nasledujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendárních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písomní odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího anebo toto odstoupení odevzdat na poštovou přepravu nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedene v kontaktech. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat anebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s celou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací k tovaru, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 ods. 1 Zákonu). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a tovar zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následovní formulář: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v kterém je potřeba vyplnit minimálně údaje s označením „*“ – hvězdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf).
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu vrátaně nákladů na dopravu ve zmyslu ust. §9 ods. 3) zákonu č. 102/2014 Sb. jako i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve jako je mu doručeno zboží anebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákonu č. 102/2014. Sb.
 7. Spotřebitel nese jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používaním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinný:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za tovar dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho převzetí
 3. Prodávající je povinný:
  1. dodát zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množstvě a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím anebo dodatečně zaslát zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, anebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává náledovní osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracované za účelem korektního vybavení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinný zabezpečit osobní údaje před jejich spřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracované v bezpečnostních opatřeních.
 6. Pokud kupující souhlasil se zpracovaním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovú adresu, telefonickým kontaktováním anebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 7. Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičem tyto okamžitě blokujeme anebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat na marketingové účely.

 

Článek XII.

Smluvní pokuta

 1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výšce 300 Kč (slovem třista korún) v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou nestornoval anebo od ktoré neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícímu anebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, pričemž zboží si nepřevzal, nakolik porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Tato smluvní pokuta zahňuje náklady na dopravu jako i ostatní náklady předávajícího související s nenaplněním kupní smlouvy.

 

Článek XIII.

Závěreční ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecní obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předcházejícího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek anebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostředníctvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentu odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecní obchodní podmínky jako i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto podmínky byli vypracované v rámci projektu certifikáce e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecní obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu
 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkach jako v jejich nedílnych součástech (přílohách) sa řídí podle příslušných ustanovení především Zákonu č. 40/1964 Sb, Zákonu č. 250/2007 Sb., Zákonu č. 102/2014 Sb., Zákonu č. 122/2013 Sb., Zákonu č. 22/2004 Sb. jako i Zákonu č. 513/1991 Sb
 7. Tyto všeobecní obchodní podmínky včetně jejich nedílných součastí nadoboudají platnost a účinnost 1. července 2015. 

 

V Bernolákove, 1. 10. 2019

 

                                                                                                               Ondrej Gazda

                                                                                                          Jednatel společnosti

 


Platobné podmienky
Reklamačný poriadok

 

 
Novinky pro váš lepší domov

Zaregistrujte se a získejte pravidelně horké novinky, inspirace a skvělé akční nabídky pro váš domov plný krásy a pohody.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info