Reklamace

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 A

 1. Reklamovat je možné jen zboží, které bylo zakoupené jen u prodávajícího a který je vlastníctvím kupujícího.
 2. V případě pokud vlastnícké právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupujíci ve smyslu platné legislativy reklamaci vybaví až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a nasl. Občanského zákonníka.
 3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zamestnání anebo povolání)  na všechno nabízené zboží se poskytuje záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákonníka. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákonníka a záruční lhůta je 1 rok. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti anebo přímo od prodávajícího pokud si tovar přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u předávajícího, a to hned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevtahuje na vady způsobené následovním užíváním:
 • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • nesprávným zaobcházením s výrobkem, způsobem jiným jako bylo uvedeno v návodu na používání,
 • používáním zboží v podmínkach, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vplyvmi přirozenému prostředí zboží,
 • zanedbáním starostlivosti a údržby o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • používaním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami anebo bezpečnostními předpismi anebo jiným porušením záručních podmínek.

B

 1. Z odpovědnosti za vady sú taktéž vyňaty vady, které vznikli při živelné pohromě.
 2. Odpovědnost za vady se nevtahuje taktéž i na běžné opotřebení zboží (anebo jeho části) způsobeno používaním zboží. Kratší životnost výrobku teda nemožno považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 3. Reklamované zboží je potřebné zaslát na naši adresu uvedenou níže jenomže ne na dobírku anebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je potřebné vhodně zabalit, aby počas přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřebné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamaci je potřebné zaslát výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 4. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečního odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace. Potvrzení o vybavení reklamace bude zasláno písomně.
 5. Prodávající je povinný určit způsob vybavení reklamace ihned, ve zložitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, především pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vybavení reklamace vybaví reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vybavit i později. Vybavení reklamace však nesmí být delší jako 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vybavení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží anebo má právo na výměnu zboží za nové.
 6. Práva kupujícího při uplatňovaní reklamace:
 • při odstránitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstráněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstránění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovať místo  opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevznikníou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží anebo závažnost chyby,
 • při výskytu neodstránitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci anebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), nebo slevu z ceny
 • reklamace se považuje za vybavenou, pokud se skončí reklamační konání odevzdaním reklamovaného zboží, jeho výměnou anebo vrácením kupní ceny zboží, písemní výzvou na převzetí plnění anebo její odůvodněné zamítnutí.

C

 1. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je potřebné zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož při přeprave se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi přehlasujete že obal je nepoškozený.
 2. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci anebo jak se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádosť o nápravu odpoví zamítavo anebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákonu č. 391/2015 Sb. o alternatívním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na začatí alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem na alternatívní řešení spotřebitelských sporů prprovozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v sezname subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů
 3. Tyto reklamační podmínky jsou nedílní součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv  měnit i  bez předcházejícího upozornění kupujícího.
 4. Kontakt Gabonga, s.r.o., Dubová 5507/14B, 900 27 Bernolákovoinfo@gabonga.sk.

 

 

V Bratislavě, 1. ledna 2016 

Prosím vyplňte nasledovný skrácený formulář ješte před tím, jako nám pošlete zboží zpět. Vyplněním reklamačního formuláře urychlíte vybavení Vaší žádosti o vrácenie zboží, anebo jeho reklamaci

Skrátený reklamačný formulár

Novinky pro váš lepší domov

Zaregistrujte se a získejte pravidelně horké novinky, inspirace a skvělé akční nabídky pro váš domov plný krásy a pohody.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info